Brukerevaluering av det norske blodgiverskjemaet

Evaluering|

Blodgivere i Norge fyller ut et spørreskjema for å avdekke helsestatus hver gang de gir blod. Etter utfyllingen av spørreskjemaet blir blodgiveren intervjuet i et avskjermet rom. Det er en forutsetning for blodgivningen at giveren har forstått spørreskjemaet, slik at den som godkjenner giveren kan stole på de opplysningene som gis. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag av Helsedirektoratet å evaluere det norske blodgiverskjemaet. Skjemaet ble vurdert ved bruk av både kvalitative og kvantitative metoder. Den kvalitative metoden var kognitive intervjuer med blodgivere. Den kvantitative metoden var gjennomføring av en brukerundersøkelse ved fire blodbanker.

  • Helsedirektoratet
  • Johanne Gran Kjøllesdal, Øyvind Andresen Bjertnæs, Zarah Farnes, Øystein Flesland
  • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Intervju
Spørreskjema