Bruk av opplæringstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne

Evaluering|

Rapporten dokumenterer en del forhold omkring bruken av arbeidsrettede tiltak overfor personer med nedsatt arbeidsevne, med vekt på opplæringstiltak. Rapporten dekker i hovedsak perioden fra år 2000 og fram til NAV-reformen, og omtaler regelendringer, endringer i definisjon av målgruppen samt innretning av og bruk av tiltak. Rapporten er en delleveranse på prosjektet "Evaluering av tiltak for å hjelpe personer med nedsatt arbeidsevne til å komme i arbeid". Proba er underleverandør til Frischsenteret, som er oppdragstaker på prosjektet.

  • Arbeidsdepartementet
  • Helene Berg, Audun Gleinsvik
  • PROBA Samfunnsanalyse
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk