Bromerte flammehemmere i avfallsstrømmen

Evaluering|

COWI AS har sammen med Norsas AS gjennomført denne kartleggingen av tilførsel av bromerte flammehemmere til miljøet knyttet til avfallsbehandling, og er ansvarlig for rapportens innhold. Arbeidet er utført i perioden september - november 2007. Arbeidet har tatt utgangspunkt i tidligere kartlegginger og undersøkelser vedrørende bruk og disponering av produkter med bromerte flammehemmere. Det er hentet ut informasjon fra Norbas og registeret for eksport av farlig avfall hos SFT. Det er også tatt kontakt med en rekke aktører i avfallssystemet for å innhente informasjon om avfallsmengder og disponeringsmetoder.

  • Statens forurensningstilsyn
  • Eivind Bøe
  • COWI AS, NORSAS AS
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon