Bolig og levekår i Norge 2012

Evaluering|

Formålet med prosjektet har vært å fremskaffe ny og oppdatert kunnskap om utviklingstrekk som kan ha betydning for det norske boligmarkedet i årene som kommer. Analysene i rapporten er i hovedsak basert på levekårsundersøkelsen EU-SILC 2012 med tilkoblede ligningsdata fra 2011. . Rapporten kan leses som en oppdatering av tidligere gjennomganger av levekårsundersøkelser med tilleggsmoduler om boforhold (1997, 2001, 2004 og 2007), men vi presenterer også nye tema og analyser. Tema for denne rapporten har vært boligstandard og tilgjengelighet, boutgifter og boutgiftsbelastning, leiemarkedet, eldres boligsituasjon, vanskeligstiltes situasjon på boligmarkedet og flyttemønstre blant arbeidsinnvandrere. Disse temaene ble definert ut fra spørsmål Husbanken ønsker å få belyst.

  • Husbanken
  • Hans Christian Sandle, Anne Skevik Grødem
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Statistikk