Behov for kommunalt disponerte utleieboliger

Evaluering|

Rambøll har fått i oppdrag å definere behov for kommunale boliger, ut fra sentrale og tilgjengelige statistikkstørrelser. Utredningen presenterer en modell for å skaffe en oversikt over behovet for kommunalt disponerte utleieboliger. Behovskartleggingen kan brukes som grunnlag for tildeling av tilskudd, men også gi kunnskap om tilbudet av utleieboliger til vanskeligstilte i kommunene og hvor godt behovet er dekket. En klar begrensning i oppdraget var at prosjektet måtte ta utgangspunkt i allerede eksisterende informasjon og statistikk. Det er blant annet informasjon fra Husbankens dialog med kommunene, SSB/KOSTRA, kommunene selv og andre tilgjengelige kilder. Oppdraget ble gjennomført for Husbanken i tett samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Oppdraget ble gjennomført i perioden oktober-desember 2016.

  • Husbanken
  • Rambøll
Dokumentstudier
Statistikk