Bedrifters tilfredshet med kontakten med Tollvesenet før og etter nedleggelsen av Tollsteder

Evaluering|

Arbeidet med å omorganisere etatens ytre forvaltning bestående av distrikter, distriktstollsteder og tollsteder, ble iverksatt ved omtale i St. prp. nr. 1 (2001-2002). Dette er senere omtalt i St. prp. nr. 1 (2002-2003), Inst. S. nr. 1 (2002-2003)

  • Toll- og avgiftsdirektoratet
  • Gunhild Rui, Heidi K. Reppen
  • Opinion
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk