Barnevernet - et utfordrende samliv mellom stat og kommune

Evaluering|

Hovedformålet for utredningen er å undersøke om økt ansvar til kommunene vil gi et bedre og mer effektivt barnevern. Utredningen består i samfunnsøkonomiske analyser av konkrete alternativer til dagens ansvarsdeling på tre tiltaksområder, og tar utgangspunkt i det vi identifiserer som det viktigste for god måloppnåelse i dagens barnevern. Vi finner forbedringsmuligheter på flere avgjørende områder i barnevernet, og noen handler om ansvarsdeling mellom stat og kommune. En storstilt overføring av ansvar til kommunene, før andre vesentlige mangler er rettet opp, vil gi altfor stor risiko for et uforsvarlig barnevern i mange av landets kommuner, og store effektivitetstap. Våre spørreundersøkelser og intervjuer bekrefter at det heller ikke er noe kommunene ønsker. På sikt ser vi at økt kommunalt ansvar særlig på fosterhjemsområdet vil gi et bedre og mer effektivt barnevern. Det er imidlertid mye som må på plass først: en større reform av fosterhjemssystemet i retning av mer standardiserte ytelser og større vekt på tjenester fremfor penger, og like konkurransevilkår for kommunene og de private aktørene. Flere oppgaver til kommunene fordrer også bedre regulering av de ulike markedene for private aktører, siden det er disse som faktisk vil utføre en del av de nye oppgavene.

  • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
  • Tyra Ekhaugen, Ingeborg Rasmussen
  • Vista Analyse, Ideas2evidence
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk