Bære staur eller løfte i flokk

Evaluering|

Sammendrag ”Faglig løft for PPT” er et tre-årig modell-prosjekt for å etablere et faglig samarbeid for utvikle PPTs kompetanse i Midt-Norge. Denne evalueringa ser primært på prosjektets prosessforløp, men omfatter også en evaluering av prosjektets kvalitet og relevans. Problem-stillingene er rettet mot områdene: Organiser-ing og modellutvikling, ressursbruk og ressurs-tilgang, oppfatninger om kvalitet og relevans, overføringsverdi og kontekstuelle forhold. Undersøkelsene har basert seg på intervjuer med aktører i prosjektorganisasjonen, et utvalg kommuner og en spørreundersøkelse blant PPT-ansatte som har deltatt på kompetanse-utvikling. Evalueringa viser utviklinga i pro-sjektet, hvilke ressurser som har vært satt inn og hvilke betingelser som er av betydning for å overføre modellen til andre regioner.

  • Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring
  • Bent-Cato Hustad, Ingrid Fylling
  • Nordlandsforskning
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier