Atferdssenteret Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

Evaluering|

Evalueringskomiteen gir i all hovedsak en positiv omtale av Atferdssenteret. Og særlig kvaliteten og omfanget på de vitenskapelige arbeidene trekkes fram. Implementeringstiltakene er velgjennomtenkte og systematiske. Det er et godt samvirke mellom forskningsaktiviteten, utvikling av metodene og implementeringsvirksomheten. Komiteen peker samtidig på noen forbedringsområder, blant annet samarbeidet med utdanningsinstitusjonene og formidling tilpasset praksisfeltet.

  • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
  • Aase Marthe Horrigmo, Elisabeth Backe-Hansen
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Oxford Research, Norges Forskningsråd
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier