Arbeidsrettet brukeroppfølging. "Place then train" i kvalifiseringsprogrammet i NAV?

Evaluering|

Fra våren 2013 og ut 2015 har forskere fra AFI fulgt utprøvning av "place then train"-metodikk i kvalifiseringsprogrammet ved NAV Tromsø og «Snart ansatt» ved NAV Østensjø. Målet har vært å utvikle NAV-veiledernes kompetanse på arbeidsrettet oppfølging av brukere med behov for omfattende og sammensatt bistand for få jobb. Ved prosjektslutt er konklusjonen at det er trolig er nødvendig med organisatorisk og kompetansemessig spesialisering for å gjennomføre arbeidsrettet brukeroppfølging i tråd med intensjonene i supported employment-tilnærmingen. De involverte veilederne har oppnådd gode jobbresultater, og både deltakere og arbeidsgivere har gitt gode tilbakemeldinger. Samtidig er erfaringen at det er vanskelig å få til den nødvendige oppfølgingen av brukere og arbeidsgivere uten ekstra ressurser og opplæring. Tett oppfølging og rask utplassering i ordinært arbeidsliv krever både kompetanse i arbeidsrettet brukeroppfølging, og i å støtte opp under inkluderingsprosesser i arbeidslivet.

  • Arbeids- og velferdsetaten
  • Øystein Spjelkavik
  • Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Observasjon