Å få rett - når du har rett! En diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet

Evaluering|

Det utenrettslige tvisteløsningssystemet fungerer i hovedsak bra. men det er på enkelte punkter rom for forbedringer. Systemet har vokst fram over tid uten noen helhetlig plan. Det er store ulikheter i hvordan tvisteløsningsorganene på ulike vare- og tjenesteområder er organisert og fungerer, og tilsvarende variasjoner i tilbud og effektivitet, uten at dette er saklig/faglig begrunnet. I hvilken grad FTU oppfattes som et nøytralt organ og sammenhengen dette har med FRs rolle som interesseorganisasjon og samtidig forvalter av et offentlig tvisteregelverk, blir også drøftet.

  • Barne- og likestillingsdepartementet
  • Eivind Stø, Randi Larvik, Eivind Jacobsen
  • Statens institutt for forbruksforskning
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier