Kudos / Samferdselsdepartementet / Evaluering / 2007 / Statens vegvesens systemer for rapportering og formidling av styringsinformasjon

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Statens vegvesens systemer for rapportering og formidling av styringsinformasjon

Evaluering

Statens vegvesens systemer for rapportering og formidling av styringsinformasjon perioden med utbygging av E18 i nordre Vestfold og i dag

I etterkant av ras 25. desember 2006 i Hanekleivtunnelen på E18 i Vestfold ble det iverksatt flere prosesser for å klarlegge årsaken til raset. I første omgang ble det nedsatt en uavhengig undersøkelsesgruppe med mandat å klarlegge årsakene til raset og foreslå forbedringer. Videre ble internrevisjonen i Vegdirektoratet bedt om å gjennomgå årsaksforholdene i saken. I etterkant av disse rapportene besluttet Samferdselsdepartementet å få gjennomført en ekstern gjennomgang og vurdering av Statens vegvesens systemer for rapportering og formidling av styringsinformasjon. Dette oppdraget ble gitt til Agenda Utvikling og Analyse AS. Deres hovedfunn var: •Statens vegvesens har i dag i hovedsak tilstrekkelige gode systemer for formidling av styringssignaler og rapportering av styringsinformasjon. Vi har påpekt at systemene ikke er tilstrekkelig utviklet når det gjelder rapportering om foretatt kontroll av kvalitet i utbyggingsprosjektene. Kravene til kvalitet er omfattende, men det foreligger ikke rutiner for systematisk rapportering til overordnet nivå om kvalitetskravene blir kontrollert. •Styrings- og rapporteringssystemene blir i stor grad etterlevd ved at rapporteringslinjer og rapporteringskrav følges. •Samlet sett synes det klart at ansvars- og rolledelingen mellom utbygging og produksjon ikke var tilstrekkelig klarlagt på det tidspunktet Hanekleivtunnelen ble bygd. Inntrykket er at Vegdirektoratet i for liten grad fulgte opp hvordan organisasjonsmodellen ble praktisert. Vegdirektoratet bidro selv til å skape uklarhet gjennom å pålegge forenklet byggherreoppfølging av etatens egenproduksjon uten å avklare hvordan dette innvirket på ansvarsfordelingen mellom utbygging og produksjon. •Utskillelsen av produksjon i 2003 medførte at uklarheter om roller og ansvar ikke lenger er tilstede i organisasjonen.

Publisert

2007

Eier

Samferdselsdepartementet

Utfører

Agenda utredning & utvikling

Forfattere

Odd Helgesen, Morten Stenstadvold, Ragnar Sæveraas og Christian Henrik Bergh

Språk

norsk (bokmål)