Kudos / IMDi / Evaluering / 2015 / Introduksjonsordningen – en resultatstudie

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Introduksjonsordningen – en resultatstudie

Evaluering

Introduksjonsordningen – en resultatstudie Rapporter 2015/36

Rapporten presenterer resultater fra en analyse av et stort antall flyktninger som har deltatt i den obligatoriske introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere. Siktemålet med studien har vært – på grunnlag av data fra KOSTRA og SSBs befolkningsstatistikksystem – å bedre forståelsen av hvilke forhold ved personene selv, introduksjonsprogrammet eller kommunene som de blir boende i, som erfaringsmessig henger sammen med deltakelse i arbeid og/eller utdanning. Flyktningene som omfattes av studien, er alle som har gått ut av introduksjonsordningen i kalenderårene fra og med 2007 til og med 2011 og som fortsatt er registrert bosatt i landet ved første måletidspunkt. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har finansiert rapporten.

Publisert

2015

Eier

IMDi

Utfører

SSB

Forfattere

Anette Walstad Enes og Svein Blom

Språk

norsk

Tema

likestilling, integrering og inkludering

Virkemidler

fagmetodikk

Analysekriterier

virkning/effekt samfunnsøkonomi