Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Gevinster av høyhastighets bredbåndsnett i distrikts-Norge

Evaluering

Gevinster av høyhastighets bredbåndsnett i distrikts-Norge

Nexia har på oppdrag for Kompetansesenteret for distriktsutvikling (Distriktssenteret) utarbeidet denne rapporten. Bredbåndsutbygging er et viktig og svært aktuelt tema i distrikts-Norge. Likeverdig tilgang til digital infrastruktur i alle deler av landet er viktig for bosetting og næringsliv. Med dette som bakgrunn har full bredbåndsdekning vært det overordnede målet i den norske bredbåndspolitikken de siste årene, jf. bl. a. St. meld. nr 49 (2002-2003) og St. meld. nr. 25 (2008-2009). Utbredelse av bredbåndsinfrastrukturen er dokumentert og har blitt oppdatert årlig i form at dekningsundersøkelser i regi av Fornyings- og administrasjonsdepartementet. I regjeringserklæringen (Soria Moria II) er den overordnede målsetningen for bredbåndspolitikken uttrykt på følgende måte: ”Regjeringen vil tilrettelegge for bredbånd med tilstrekkelig kapasitet til å møte fremtidige behov innen skole, helse, næringsliv og husholdninger i hele landet” En viktig del av Distriktssenterets arbeid er å fremskaffe og formidle erfaringsbasert kunnskap om forhold som har betydning for samfunns- og næringsutviklingen i distrikts-Norge. Formålet med denne studien har vært å gi en oversikt over tilgjengelig kunnskap om hvilke effekter bredbåndsnett med høy kapasitet har for lokal og regional samfunnsutvikling, samt å kartlegge og beskrive konkrete eksempler på gevinstrealisering av høykapasitets bredbånd i utvalgte distriktsområder. Det finnes en rekke nasjonale og internasjonale studier av sosioøkonomiske effekter av bredbånd generelt. Denne rapporten har et mer avgrenset formål enn de fleste av disse generelle studiene ettersom Distriktssenteret har ønsket å kartlegge gevinster for samfunns- og næringsutviklingen av høykapasitets bredbånd i distriktsområder.

Publisert

Eier

Distriktssenteret

Utfører

Nexia International

Språk

norsk (bokmål)