Kudos / DFØ / Evaluering / 2018 / En analyse av inndelingen av regional stat - Hovedrapport

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet En analyse av inndelingen av regional stat - Hovedrapport

Evaluering

En analyse av inndelingen av regional stat - Hovedrapport Difi-rapport 2018:10

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har på oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) utarbeidet et faglig grunnlag for KMDs gjennomgang av regional statsforvaltning som en del av regionreformen. Formålet med gjennomgangen er å vurdere behovet for endringer i inndelingen av regionale statsetater i lys av ny fylkesinndeling og fremme forslag til endringer som kan bidra til å styrke samhandlingen mellom statsetater, fylkeskommunene, fylkesmannsembetene, kommunene og de regionale statsetatene seg imellom, jf. Prop. 84 S (2016-2017). Rapporten gir en samlet vurdering av samhandling og endringsbehov for 11 statsetater med et regionalt apparat. Etatene som er med er Husbanken, IMDi, Bufetat, NAV, SVV, Innovasjon Norge, Fiskeridirektoratet, Kystverket, Politiet, Sivilforsvaret og NVE.

Publisert

2018

Eier

DFØ

Utgiver

Difi

Utfører

Difi

Forfattere

Anniken Grønli Foss, Trond Kråkenes, Ingunn Botheim og Magne Langset

Språk

norsk

Tema

statlig forvaltning Kommuner og regioner

Virkemidler

reform

Analysekriterier

utfordringsbildet